Contributie regelement RKVV Hegelsom

In dit regelement wordt uitleg gegeven over het vaststellen, de verplichting van de leden, de procedure en algemene zaken omtrent de contributie van RKVV Hegelsom.

Algemeen:

RKVV Hegelsom wil een zo breed mogelijke beleving van de voetbalsport mogelijk maken: jong en oud, jongens en meisjes, prestatief en recreatief. Het doel is dan ook om de contributie betaalbaar te houden. We gebruiken de contributie voor de exploitatie kosten van de vereniging hier zijn ook de afdrachten aan de KNVB in opgenomen. Naast de contributie hebben we meerdere inkomstenbronnen:

· Ontvangsten uit activiteiten

· Sponsoring

· Subsidies

Naast deze inkomsten worden de uitgaven laag gehouden door de vele vrijwilligers die de vereniging rijk is. We gaan er dan ook vanuit dat alle leden en ouders van de junioren hier hun bijdrage aan leveren.

Statutaire tekst met betrekking tot contributie:

In de statuten is onder Artikel 8. Contributie het volgende opgenomen:

I: De leden en junioren zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

II: Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

III: Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Aanvullend regelement bepaald door het bestuur:

a) De ledenadministratie is leidend voor de contributie inning. Af en aanmeldingen van lidmaatschap dienen dan ook altijd zelf doorgegeven te worden aan de ledenadministratie e-mail administratie@vvhegelsom.nl.

b) Contributiebetaling vindt bij voorkeur plaats door middel van automatische incasso; de ledenadministratie vraagt hiernaar bij aanvang van het lidmaatschap. Tussentijdse wijzigingen dienen doorgegeven te worden aan de ledenadministratie.

c) De jaarlijkse contributie inning vindt in het najaar plaats nadat de contributieverhoging is vastgesteld door de algemene vergadering.

d) Indien een spelend lid tijdens het seizoen besluit om het lidmaatschap te beëindigen en/of stopt met het actief spelen, dan bestaat er geen recht op teruggave van contributie. Als er sprake is van stoppen vanwege overmacht, calamiteiten of anderszins bijzondere omstandigheden, kan het betreffende lid een verzoek aan het bestuur richten om een deel van de betaalde contributie terug te krijgen.

e) Termijnbetaling is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen, ter beoordeling –in 1einstantie- van de penningmeester, indien gewenst vindt besluitvorming plaats door het bestuur.