Contributie regelement RKVV Hegelsom

Contributie regelement RKVV Hegelsom

In dit regelement wordt uitleg gegeven over het vaststellen, de verplichting van de leden, de procedure en algemene zaken omtrent de contributie van RKVV Hegelsom.

Algemeen:

RKVV Hegelsom wil een zo breed mogelijke beleving van de voetbalsport mogelijk maken: jong en oud, jongens en meisjes, prestatief en recreatief. Het doel is dan ook om de contributie betaalbaar te houden. We gebruiken de contributie voor de exploitatie kosten van de vereniging hier zijn ook de afdrachten aan de KNVB in opgenomen. Naast de contributie hebben we meerdere inkomstenbronnen:

· Ontvangsten uit activiteiten

· Sponsoring

· Subsidies

Naast deze inkomsten worden de uitgaven laag gehouden door de vele vrijwilligers die de vereniging rijk is. We gaan er dan ook vanuit dat alle leden en ouders van de junioren hier hun bijdrage aan leveren.

Statutaire tekst met betrekking tot contributie:

In de statuten is onder Artikel 8. Contributie het volgende opgenomen:

I: De leden en junioren zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

II: Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

III: Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Aanvullend regelement bepaald door het bestuur:

a) De ledenadministratie is leidend voor de contributie inning. Af en aanmeldingen van lidmaatschap dienen dan ook altijd zelf doorgegeven te worden aan de ledenadministratie e-mail administratie@vvhegelsom.nl.

b) Contributiebetaling vindt bij voorkeur plaats door middel van automatische incasso; de ledenadministratie vraagt hiernaar bij aanvang van het lidmaatschap. Tussentijdse wijzigingen dienen doorgegeven te worden aan de ledenadministratie.

c) De jaarlijkse contributie inning vindt in het najaar plaats nadat de contributieverhoging is vastgesteld door de algemene vergadering.

d) Indien een spelend lid tijdens het seizoen besluit om het lidmaatschap te beëindigen en/of stopt met het actief spelen, dan bestaat er geen recht op teruggave van contributie. Als er sprake is van stoppen vanwege overmacht, calamiteiten of anderszins bijzondere omstandigheden, kan het betreffende lid een verzoek aan het bestuur richten om een deel van de betaalde contributie terug te krijgen.

e) Termijnbetaling is alleen mogelijk in uitzonderlijke gevallen, ter beoordeling –in 1einstantie- van de penningmeester, indien gewenst vindt besluitvorming plaats door het bestuur.

f) Junioren die voor de winterstop lid worden betalen het gehele bedrag. Junioren die na de winsterstop lid worden betalen de helft. Junioren die vanaf april van het lopende seizoen actief worden, voor hen bestaat dan geen contributieverplichting meer.

g) Teruggave van contributies aan bijzondere vrijwilligers taken kan plaatsvinden aan het einde van het seizoen na besluitvorming door het bestuur.

Bijzondere vrijwilligers taken retour

Trainer € 50

Scheidsrechter (vast) € 50

Bestuurslid € 50

h) De vaste spelers van veteranen en dames betalen contributie voor een geheel jaar. Degene die incidenteel uithelpen dienen minimaal de bijdrage van het steunend lidmaatschap te betalen. Hiermee wordt ook de bijdrage aan de KNVB betaald.

i) Boetes worden aan het einde van het jaar geïnd door middel van de afgegeven automatische incasso. Het desbetreffende lid wordt hiervoor geïnformeerd.

j) Indien na aanmaning niet wordt voldaan aan het betalen van contributie of boetes kan er een verbod worden opgelegd door het bestuur voor deelname aan alle activiteiten van RKVV Hegelsom.

k) In alle situaties waarin deze regelgeving niet voorziet, beslist het bestuur.

Categorie Contributie 2023/2024

Mini-pupillen € 91,00

Jeugd JO-07 t/m JO9 € 91,00

Jeugd JO-10 t/m JO-11 € 95,00

Jeugd JO-12 t/m JO-13 € 98,00

Jeugd JO-14 t/m JO-15 € 101,00

Jeugd JO-16 t/m JO-17 € 104,00

Jeugd JO-18 t/m JO-19 € 107,00

Aspirant senioren -21 jaar € 135,00

Senioren € 175,00

Dames die alleen 7tal spelen € 110,00

Steunende leden € 45,00

Stichting leergeld Horst aan de Maas

Stichting Leergeld zet zich in voor ondersteuning van kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen. Ouder(s) of verzorger(s) van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van stichting Leergeld Horst aan de Maas. Voor meer informatie: http://www.leergeldhorstaandemaas.nl/