Over VV Hegelsom

De oprichting in 1945
Onmiddelijk na het uitbreken van de oorlog wilde de Duitse bezetter een overzicht verkrijgen
van alle Nederlandse verenigingen, om nauwkeurig te bepalen welke van deze instellingen
bij komende maatregelen aangepakt dienden te worden. In de loop van 1941 werden dan
ook al vele verenigingen en stichtingen opgeheven.
In Hegelsom konden de leden van de Boerenbond zich niet verenigen met de strengere
eisen der bezetters; alle leden zegden hun lidmaatschap op en de vereniging werd
opgeheven.
Ook de voetbalclub Meterik wenste zich niet te conformeren aan de richtlijnen van het
Directoraat voor niet-commerciele verenigingen, aangezien een dergelijke stap werd
beschouwd als een instemming met het sportbeleid van de bezetter. In Meterik werden het
naambordje en de doelen van het sportterrein verwijderd. Voorlopig zou er niet meer
gevoetbald worden…
In de oorlogsjaren heersten er dus in het geheel geen passende omstandigheden, om
opnieuw met een voetbalclub in Hegelsom te starten.
Dit werd anders, toen het oorlogsgeweld verstomd was.
Vrij snel werden in vele naburige dorpen weer seriewedstrijden georganiseerd, waaraan ook
door een elftal uit Hegelsom werd deelgenomen. Na enige tijd wilde dit team naast de
seriewedstrijden ook aan de reguliere competitie gaan deelnemen.
Maar hoe moest dit worden aangepakt ? twee leden uit de groep, Huub Dijckmans en Bert
Willems, stapten naar “meester Verhijen”, de secretaris van de voetbalvereniging van vóór
de oorlog. Nadat men had vastgesteld dat er een ruime belangstelling bestond voor het
samenstellen van zelfs meerdere elftallen werden kontakten gelegd
Aldus werd het eerste jaarverslag van de R.K.V.V. Hegelsom geopend.
Op 18 september 1945 werd in Café Driessen aan de Hegelsomseweg de
oprichtingsvergadering gehouden. Op deze vergadering werd een dagelijks bestuur
samengesteld, bestaande uit de volgende personen:
L. Verheijen, voorzitter J. Wijers, secretaris A. Willems, penningmeester Verder namen
zitting in het bestuur:
J. Achten,
J. Coppers,
J. Keijsers,
J. van der Sterren en G. Smits
Weldra hadden zich 85 leden aangemeld en kon men met 3 senioren- en 2 jeugd- elftallen
aan de competitie gaan deelnemen