Aan alle leden van voetbalvereniging Hegelsom,
Graag willen wij jullie namens het bestuur van RKVV Hegelsom uitnodigen voor het bijwonen van de
jaarvergadering die plaats vindt op:

Donderdag 25 Oktober 2018 20.30 uur  Wienus kantine

Agenda:
1. Opening door onze voorzitter
2. Berichten van verhindering
3. Notulen van de ledenvergadering van 2017
De jaarverslagen liggen half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage
4. Jaarverslagen (Senioren en Jeugd) van RKVV Hegelsom.
De jaarverslagen liggen ½ uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.
5. Ledenmutaties
6. Bestuursverkiezingen
– Herkiesbaar; Martijn Wismans als voorzitter
– Kiesbaar; Rob Huys en Elma Wagemans.
– Aftredend ; Ger Stappers en Chris van Rens.
7. Financieel Jaarverslag
8. Verslag Kascontrolecommissie
9. Jubilarissen worden in het zonnetje gezet;
– 40 jaar; Jos Lemmen, Eric Verdellen,
– 25 jaar; Jos Bouten, Eric Hoeymakers, Hans van Neerven
10. Verslagen commissies Technische Zaken, Sponsoring en PR, Onderhoud Gebouwen
en Terreinen en Kantine/ Bijzondere activiteiten, Vrijwiligerszaken
11. Mededelingen
12. Rondvraag
13. Sluiting.
Ben je verhinderd, meld je dan even af bij de secretaris.
Met vriendelijke groet,
Evelien Fleuren
Secretaris RKVV Hegelsom
Tel: 06-52414672 / secretaris@vvhegelsom.nl